Friday Sharing w/You

Tuesday, February 9

 2016 FSY Week 007 - CNY 2016

Dear Friends,

May God Bless you and your loved ones with good health, happiness, true friendships, wealth, and peacefulness in this year of the monkey. 

Gong Yi Wai Sai

Kong Hee Fatt Choy

Fatt Choy, Hoi Sei 

Gong Xi Fa Cai 

Nian Nian You Yu

Wan Shi Ryu Yi

Shen Ti Jian Kiang